Motion Church Corona maatregelen

Version: 01-04-2021

(English translation below)

Lees deze Motion corona maatregelen om te weten hoe we met wijsheid én geloof door deze tijd met corona maatregelen heen Gods koninkrijk bouwen in Utrecht.

Corona is helaas niet te missen dit jaar. We respecteren de overheid en het RIVM door de maatregelen die zij voorschrijven en de tips die ze geven zo goed mogelijk na te leven. Vanuit onze waarde van community en familie willen we tegelijkertijd, juist nu, zoveel mogelijk samenkomen. We voelen een sterke verantwoordelijkheid om er te zijn voor de mensen die Gods aanwezigheid en gemeente extra nodig hebben. Denk aan nieuwe bezoekers, jong gelovigen, pas gedoopte mensen, mensen met een beperkt netwerk en ook gewoon mensen die in deze gekke tijd het samenzijn erg nodig hebben. In een situatie als deze hebben we geloof en wijsheid nodig. Geloof in God en in Zijn bescherming, genezing en troost. Wijsheid, om onze samenkomsten zo kunnen doen dat het risico op besmetting zo laag mogelijk is.

Wat we zien: 

 • Het corona virus wordt helaas nog steeds verspreid in Nederland
 • Het RIVM heeft maatregelen en tips voor het voorkomen van het verspreiden van het virus
 • We hebben een gebouw dat groot genoeg is en goed natuurlijk geventileerd kan worden. De grote zaal is 405m2 en gemiddeld 9m hoog dus heeft een inhoud van 3.645m3. Dat betekent dat natuurlijke ventilatie volstaat (link naar protestantse kerk richtlijnen)

Wat we doen:

 • We vragen iedereen om niet te komen als diegene of iemand in het huishouden verkoudheidsklachten of andere klachten gerelateerd aan COVID-19 hebt. Mail het even naar [email protected] zodat we met je mee kunnen bidden!
 • We lopen de checklist van het RIVM met iedereen door voor ze het gebouw binnenkomen.
 • We hebben looproutes ingericht.
 • We geven je desinfectiegel in de handen bij binnenkomst. Gebruik vooral ook elke keer de flesjes als je er langs loopt.
 • We dragen mondkapjes vanaf binnenkomst.
 • We ventileren de ruimtes voor en na de activiteiten en ook tijdens de activiteiten als dat mogelijk is. Dit sluit aan bij de RIVM richtlijnen waarin verwezen wordt naar het bouwbesluit.
 • We hanteren een maximum van 50 bezoekers per dienst.
 • We raden iedereen aan de corona melder app te downloaden (via deze link).
 • We gebruiken digitale middelen Zoom en Google Meets om de meetings die we doen ook (digitaal) door te laten gaan.
 • Als er onverhoopt een bezoeker/teamlid die in Motion geweest is ziek is geworden, zorgen we dat er contact met je opgenomen wordt met de contactgegevens waarmee je je aanmeldt.

Zo geloven we dat we doen wat we kunnen. Voor de zekerheid toch de zin: Als je naar Motion komt, is het op eigen risico.

Als je niet kunt komen door klachten of andere overwegingen, laat het ons even weten. We bidden en leven graag met je mee.

Heb je hier vragen over? Mail [email protected]

(English translation)

Motion Church corona precautions

Please read these Motion corona measures to know how we continue to build God’s kingdom in Utrecht with wisdom AND faith through a time with corona measures.

Corona seems unmistakably present this year. We respect government and RIVM precautions and the advice they give by living up to it as much as possible. From our values community and family we see the need to organise gatherings. We feel a strong feeling of responsibility to be there for the people that need God’s presence and community of believers. Think of new visitors, young believers, recently baptised people, people with a limited network and people that need the gathering extra due to the stressful times.

In a situation like this we need faith and wisdom. Faith, in God and his protection, healing and comforting. Wisdom, to be able to continue meeting and being Motion in a way that minimizes risk.

What we see: 

 • The corona virus is still spread in the Netherlands
 • The RIVM has precautions and advice for preventing spreading the virus
 • We have a building that is big enough and well ventilated enough to have gatherings. The big hall is 405m2 and is on average 9m high. That means ‘natural ventilation’ is enough according to Dutch protestant church guidelines (link to protestant church guidelines).

What we do:

 • We ask anyone not to come if they or anyone in their household has a cold or other illnesses related to COVID-19. E-mail [email protected] so we can pray with you!
 • We ask you and everyone the questions of the RIVM checklist before entering the building.
 • We installed walking routes making sure we keep our distance.
 • We give disinfectant gel in everyone’s hands when entering the building.
 • We wear face masks from the moment we enter the building till the moment we leave.
 • We ventilate the rooms before and after all our activities. It would be wise to bring your sweater and take your coat along with you to your seat.
 • We use a maximum number of 50 visitors.
 • We advise everyone to use the ‘corona melder app’ (via this link).
 • We use digital means of communication like Zoom and Google Meet to make sure meetings can continue.
 • If we hear of a visitor or team member that became ill and is a risk for the visitors of Motion, we will make sure that you will be contacted.

That way we believe we do what we can in order to minimize risk. Just to be clear: visiting Motion is at your own risk.

If you can’t make it because of illness or corona related complaints, let us know! We’d like to pray with you and support you through this.

Any questions on the above? Send an e-mail to [email protected]